2007 Analys av arbetsledning i tjänsteföretag inom IT

Analys av arbetsledningen

En division inom en större IT-tjänsteleverantör hade problem med hårt arbetsbelastade chefer på olika nivåer. Önskemålet från divisionsledningen var att genomföra en insats för cheferna på i första hand avdelningsnivå. Det fanns dock osäkerhet om det var det rätta för att komma till rätta med problemen.

Uppdraget från divisions- och personalchef var att göra en nulägesanalys av situationen och chefsarbetet inom divisionen. Arbetet inkluderade intervjuer med projektledare och chefer på olika nivåer, SWOT-analyser workshops samt presentation av förbättringsförslag.

Ledningen av divisionen fick en statusrapport på nuläget i organisationen som förändrade deras ursprungliga uppfattning om nödvändiga insatser samt förslag på förbättringsåtgärder.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600