2013 Nulägesanalys av verksamhet i finansbolag

Nulägesanalys i finansbolag

Företaget, verksamt inom bostadsfinansiering, som startade 2011 hade de första åren haft en resultatutveckling som inte nått upp till ägarnas och styrelsens förväntningar. Detta trots intensivt marknads- och säljarbete.

Uppdraget från bolagets styrelse var att ta reda på orsaken till nuvarande situation samt ge idéer till förbättringsåtgärder.

Arbete innebar konkret att göra en nulägesanalys kring bolagets verksamhet från starten till dagens datum. Arbetet inkluderade även analys av ägardirektiv, ursprungliga förutsättningar för bolaget, styrelsearbetet samt företagsledningens arbete. Intervjuer med styrelseledamöter, VD, vice VD, personal, samarbetspartner och leverantörer genomfördes.

Arbetet avslutades med analys av inhämtat material och sammanställning.

Resultatet av analysen med konkreta förbättringsförslag presenterades för styrelsen.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600